როგორ ხდება საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე? - rogor.ge

როგორ ხდება საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე?

როგორ ხდება საკუთრების უფლების გადაცემა?

მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის აუცილებელი წინაპირობაა:

• ნამდვილი უფლება და

• ნივთის შემძენისათვის ფაქტობრივ მფლობელობაში გადაცემა

მართალია, ვალდებულებითი გარიგებით ხდება საკუთრების დათმობა, თუმცა შემდგომ გადაცემაა საჭირო. გადაცემა კი რეალური აქტია (ფაქტობრივი მოქმედება).

რა კომპონენტების დაკმაყოფილებაა საჭირო?

  1. მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების გადაცემისათვის უფლებამოსილ პირად კოდექსი ნივთის მესაკუთრეს განსაზღვრავს,
  2. საკუთრების გადაცემა უნდა განხორციელდეს ნამდვილი უფლების საფუძველზე,
  3. მესაკუთრემ ნივთი უნდა გადასცეს შემძენს.

ზოგადად, გადაცემა ნიშნავს ნივთის შემძენისათვის პირდაპირი მფლობელობის მინიჭებას.

ნივთის გადაცემა რეალური აქტია, რომელსაც თან სდევს მხარეების კონსესუსი: მესაკუთრის მიერ მფლობელობის გადაცემის ნება და შემძენის მიერ მფლობელობის მიღების ნება.

წყარო: myadvokat.ge