როგორ ავიღოთ პირადობის ელექტრონული მოწმობა - rogor.ge

როგორ ავიღოთ პირადობის ელექტრონული მოწმობა

სად არის შესაძლებელი პირადობის ელექტრონული მოწმობის მიღება?

პირადობის ელექტრონული მოწმობის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს

 • იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალს;
 • სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს;
 • საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულო დაწესებულებას.

პირადობის ელექტრონული მოწმობის მიღებისთვის დაინტერესებულმა პირმა უფლებამოსილ სამსახურში უნდა წარადგინოს:

 • დადგენილი ფორმის განცხადება;
 • ბიომეტრიული ფოტოსურათი;
 • დაბადების მოწმობა;
 • მომსახურეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

ვის შეიძლება გადაეცეს დამზადებული პირადობის ელექტრონული მოწმობა?

დამზადებული პირადობის ელექტრონული მოწმობა გადაეცემა:

 • პირადობის მოწმობის მფლობელ სრულწლოვან პირს;
 • 14 წლის ასაკს მიღწულ პირადობის მოწმობის მფლობელ არასრულწლოვან პირს;
 • არასრულწლოვანი პირის (18 წლამდე) კანონიერ წარმომადგენელს, გარდა 16-დან 18 წლამდე ასაკის რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირისა;
 • მიუსაფარი ან/და ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის შემთხვევაში ასევე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს;
 • მხარდაჭერის მიმღები პირის მხარდამჭერს;

პირადობის ელექტრონული მოწმობის საფასური:

 • მომსახურეობის ვადასაფასური მე-10 სამუშაო დღეს 60 ლარი
 • მე-5 სამუშაო დღეს 80 ლარი
 • მე-3 სამუშაო დღეს 100 ლარი
 • 24 საათში120 ლარი

რა შეღავათები მოქმედებს პირადობის ელექტრონული მოწმობის აღებისას?

პირადობის ელექტრონული მოწმობის საფასურის გადახდისას შეღავათით სარგებლობენ ან საფასურის გადახდისაგან სრულად თავისუფლდებიან:

 • სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 001–ს ;
 • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები - სრულად;
 • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებული საქართველოს მოქალაქეები ;
 • პირები, რომელთაც საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭათ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით ;

ასევე, სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და რომელთა სტატუსის გადამოწმება შესაძლებელია სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მეშვეობით, პირადობის ელექტრონული მოწმობის აღნიშნული სტატუსით პირველად აღების შემთხვევაში თავისუფლდებიან განსაზღვრული მომსახურების საფასურის გადახდისაგან – 10 ლარით, ხელმეორედ 6 ლარით, ხოლო ფოტოსურათის საფასურის გადახდისაგან - სრულად;სტუდენტები, სტუდენტური მონაცემით პირადობის ელექტრონული მოწმობის განმეორებით მიღების დროს - 10% - ით.პირები, რომლებზეც შესაძლებელია გაიცეს პირადობის მოწმობა მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსით დაწესებული მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლდებიან 50%.

წყარო: psh.gov.ge/