როგორ დავარეგისტრიროთ მეწარმე იურიდიული პირი - rogor.ge

როგორ დავარეგისტრიროთ მეწარმე იურიდიული პირი

შესაძლებელია დაარეგისტრიროთ შემდეგი სამართლებრივ-ორგანიზაციული ფორმის საწარმო:

  • ინდივიდუალური მეწარმე
  • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
  • სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
  • კომანდიტური საზოგადოება
  • სააქციო საზოგადოებაკოოპერატივი

დაინტერესებული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარადგენს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს (პირადობის მოწმობა, პასპორტი) და განცხადებას, რის საფუძველზეც იწყება სარეგისტრაციო წარმოება. განცხადებაზე განმცხადებლის მიერ ხელმოწერა უნდა განხორციელდეს სააგენტოს უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით.

საწარმოს რეგისტრაცია ხორციელდება დაინტერესებული პირის მიერ გაცხადებული მისამართის მიხედვით. თუ ამ მისამართზე არსებული ფართის მესაკუთრე საწარმოს პარტნიორი ან ინდივიდუალური მეწარმეა, დამატებითი დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო არ არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებელია მისამართზე არსებული ფართის მესაკუთრის სათანადო ფორმით შედგენილი თანხმობა ან უძრავ ნივთზე პარტნიორის სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი კანონმდებლობით დადგენილი წესით შედგენილი დოკუმენტის წარდგენა.

სუბიექტს რეგისტრაციასთან ერთად ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც არის უნიკალური კოდი. სარეგისტრაციო ნომერს ინდივიდუალური მეწარმისთვის წარმოადგენს პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი, ხოლო ყველა სხვა სარეგისტრაციო სუბიექტისთვის ცხრანიშნა ნომერი.

რეგისტრაციისთვის გადაიხდება „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფასური.

სააგენტო სარეგისტრაციო წარმოების ვადაში იღებს რეგისტრაციის, ხარვეზის დადგენის შესახებ ან რეგისტრაციაზე უარის შესახებ გადაწყვეტილებას, რომელსაც გამოსცემს ელექტრონული ფორმით. გადაწყვეტილება ძალაში შედის ვებ-გვერდზე განთავსების მომენტიდან.