განათლება

საგნები

ქიმია

როგორ გამოვსახოთ ნივთიერება

ავტორი: თაკო კარკალაია

 

საფეხურები

 1. 1 თუ ვიცით ქიმიური ელემენტის სიმბოლო თავისუფლად შევძლებთ გამოვსახოთ მის მიერ წარმოქმნილი მარტვივი ნივთიერების ფორმულა. წყალბადი აღინიშნება H-ით იგი შედგება წყალბადის ორი ატომისაგან. ამიტომ მისი ქიმიური ფორმულა ჩაიწერება ასე H2 (იკითხება: აშ-ორი)
  ასევეა მარტივი ნივთიერების ჟანგბადის ქიმიური ფორმულა O2 (იკითხება: ო-ორი)
 2. 2 რიცხვი, რომელიც იწერება ქიმიური ელემენტის მარჯვენა ქვედა კუთხეში, განსაზღვრავს მოლეკულაში ატომთა რაოდენობას და მას ინდექსი ეწოდება.
 3. 3 ქიმიური ფორმულის საშუალებით ასევე შეგვიძლია ჩავწეროთ რთული ნივთიერების ფორმულა. მაგალითად, წყლის მოლეკულა შედგება, წყალბადის ორი ატომისა და ჟანგბადის ერთი ატომისგან, წყლის ფორმულა კი ჩაიწერება ასე 2H+O= H20 (იკითხება: აშ-ორი-ო).
 4. 4 უფრო რთული შედგენილობისაა გოგირდმჟავას მოლეკულა H2SO4 (იკითხება: აშ-ორი-ეს-ო-ოთხი).

  ინდექსის გარდა ქიმიაში არსებობს კოეფიციენტი, რომელიც იწერება ქიმიური ფორმულის წინ და გვიჩვენებს მოლეკულათა ან ატომთა რიცხვს.
  მაგალითად, 2H-წყალბადის ორი ატომი
  2H2-წყალბადის ორი მოლეკულა
  4H2O-წყალბადის ოთხი მოლეკულა