iPod touch

შევიდეთ DFU Mode-ში iPhone, iPad და iPod Touch-ით
DFU ნიშნავს Device Firmware Update, ანუ მოწყობილობის სისტემური პროგრამის განახლებას, ზოგადად Firmware არის მოწყობილობის სისტემური პროგრამა, რომელის წაშლაც შეუძლებელია მაგრამ შესაძლებელია მისი განახლება, (თუმცა არა ყველა მოწყობილობაში). ასეთი პროგრამები აყენია მაგალითად ციფრულ ფოტოკამერაში, კომპიუტერში…