ტირე

მოვახდინოთ ცხვირის კორექტირება ოპერაციის გარეშე
ყოველი მეორე ადამიანი უკმაყოფილოა ცხვირის ფორმით. ზოგს სიგრძე არ მოსწონს, ზოგს კი ფორმა. მაგრამ ქირურგიული ჩარევა ყოველთვის არ ამართლებს. პირველ რიგში ის გარკვეულ თანხებთანაა დაკავშირებული. მეორეც, ოპერაციამ შესაძლოა სრულიად შეცვალოს სახის სხვა ნაკვთები. თანაც…

 

მოვახდინოთ ფულადი ნაკადების დისკონტირება (ინვესტირების წესები)
დისკონტირებული ფულადი ნაკადების კონცეპცია, რომელიც ჩვენ უკვე განვიხილეთ წინა ინსტრუქციებში გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები ინვესტირების შესახებ. კონცეპციის არსს ასახავს განტოლება, რომელიც გვიჩვენებს კავშირს მომავალ ღირებულებას, მიმდინარე ღირებულებას, საპროცენტო განაკვეთს (დისკონტის განაკვეთს) და ამ…

 

დავწეროთ არგუმენტირებული ესე (აბიტურიენტებისათვის)
არგუმენტირებულ ესეში ავტორი წარმოაჩენს თავის მოსაზრებებს, გვთავაზობს საკუთარ პოზიციას და კონკრეტული არგუმენტებით ლოგიკურად ასაბუთებს თავის სათქმელს. მსჯელობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია არგუმენტაცია, ანუ პოზიციის დასაბუთება და ადეკვატური არგუმენტებით გამყარება.