სასამართლო

როგორ შევიტანოთ ადმინისტრაციული სარჩელი
პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს, რომელი ინსტანციის სასამართლო არის უფლებამოსილი, მიიღოს სარჩელი. როგორც წესი, პირველი ინსტანციის წესით საქმეს, თავდაპირველად, რაიონული სასამართლო განიხილავს, მაგრამ არის საქმეები, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ სააპელაციო სასამართლოში იქნას შეტანილი. აუცილებელია სარჩელს თან…

 

როგორ მოვიქცეთ დაკითხვაზე
დაკითხვაზე შეიძლება მოხვდეთ, როგორც მოწმე ან ბრალდებული. თუ თქვენ ან თქვენმა ნათესავებმა მოაწერეს ხელი სასამართლოს განჩინებაზე, მაშინ დაკითხვაზე გამოცხადება აუცილებელია. მითითებულ განჩინებაში თქვენ გეძლევათ ვადა, რომელშიც უნდა გამოცხადდეთ დაკითხვაზე, აქედან გამომდინარე თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა…