მეცადინეობა

ვაიძულოთ თავს გამოცდების წინ მეცადინეობა
თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დააძალოთ თქვენს თავს მოემზადოთ გამოცდისათვის, მაშინ თქვენი ეს დამოკიდეულება შეიძლება იყოს განპირობებული არა ბანალური სიზარმაცით, არამედ მოდური ფსიქოლოგიური ტერმინით - პროკრასტანციით. პროკრასტანცია (ინგლისური სიტყვიდატან გამომდინარეობს procrastination - დღიდან დღემდე…