ინტეგრაცია

გავაკეთოთ Facebook-ისა და Google+ -ის ინტეგრაცია
სოციალური ქსელის Google Plus-ის აქტიურ მომხმარებელთათვის შემუშავებულ იქნა სპეციალური პროგრამა, რომელიც აკავშირებს მას Facebook-სა და Twitter-თან. 3 სოციალური ქსელის გაერთიანებით თქვენ მიიღებთ სამმაგ ინფორმაციის წყაროს, რომელიც კომპაქტურად იქნება განაწილებული Google Plus-ის ინტერფეისში.