დიაგრამა

შევქმნათ დიაგრამა Excel-ში (2003)
დიაგრამის შესაქმნელად Excel-ში არსებობს უამრავი ფუნქციები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამოირჩიოთ უამრავი დიაგრამის სახეობიდან ერთ-ერთი, დაუმატოთ გარკვეული მონაცემები დიაგრამაში, დააფორმატოთ ე. წ. ლეგენდა და ა. შ. მაგალითისთვის ავაგოთ დიაგრამა კერძოდ, შემოსავლების და გასავალისთვის.