გამოკითხვა

როგორ ჩავატაროთ გამოკითხვა Facebook–ზე
კითხვა Facebook-ის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი "იარაღია". ის საშუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ გამოკითხვა და მივიღოთ გამოკითხვის შედეგები. კითხვარს აქვს პასუხის დამატების ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიიღოს ისეთი პასუხები, რომელიც არ მიუთითებია. მოყვანილ ინსტრუქციაში ახსნილია, თუ…