განათლება

წერა

როგორ დავწეროთ რეფერატი

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

რეფერატი არის წერითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომელიც უნდა შეასრულოს აპლიკანტმა და დაიცვას საგამოცდო-საექსპერტო საბჭოს წინაშე. რეფერატით უნდა გამოვლინდეს აპლიკანტის კვლევის ინტერესის სფერო, მისი
აკადემიური დონე დარგობრივი სფეროს ფარგლებში და მეცნიერული კვლევის უნარი.

 

საჭირო მასალები/ხელსაწყოები:

 • Microsoft Word
 • PowerPoint

საფეხურები

 1. 1 ნაშრომი აკინძული უნდა იყოს შემდეგი თანმიმდევრობით:
  1. თავფურცელი
  2. სარჩევი
  3. შესავალი
  4. ტექსტის ძირითადი ნაწილი
  5. დასკვნა
  6. ბიბლიოგრაფია.
 2. 2 მოთხოვნები რეფერატის თავფურცელის შედგენისათვის
  > უნივერსიტეტის დასახელების ფონტი (AcadMtav), Bold.
  > უნივერსიტეტის დასახელების ფონტის ზომა (14).
  > აპლიკანტის სახელისა და გვარის ფონტი (AcadMtavr).
  > აპლიკანტის სახელისა და გვარის ფონტის ზომა (18).
  > რეფერატის სათაურის ფონტი (AcadMtavr), Bold.
  > რეფერატის სათაურის ფონტის ზომა (18).
  > სხვა ინფორმაციის ფონტი (AcadNusx).
  > სხვა ინფორმაციის ფონტის ზომა (12).
  > სტრიქონებს შორის მანძილი (1,5).
  > აბზაცებს შორის მანძილი (ოთხი სტრიქონის გამოტოვებით).
 3. 3 სტანდარტები ბიბლიოგრაფიის შედგენისათვის
  წიგნის ან მონოგრაფიის გამოყენების შემთხვევაში:
  > ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალი.
  > გამოცემის წელი.
  > სახელწოდება (დახრილი შრიფტი).
  > გამოცემის ადგილი.
  > გამომცემლობა.

  ინტერნეტის გამოყენების შემთხვევაში:.
  > მასალის ავტორი.
  > ვებ-გვერდის ავტორი.
  > მასალის დასახელება. ლინკის დასახელება (დახრილი შრიფტით).
  > ვებ-გვერდის მისამართი.
  > მასალის მოძიების თარიღი (იწერება ფრჩხილებში).

  სახელისუფლებო დოკუმენტების გამოყენების შემთხვევაში:
  > ქვეყნის დასახელება.
  > უწყების დასახელება, რომელსაც ეკუთვნის დოკუმენტი.
  > წელი გამოცემისა, სადაც მოძიებულ იქნა მითითებული დოკუმენტი.
  > დოკუმენტის სახე (ბრძანება, კანონი...).
  > დოკუმენტის დასახელება შესაბამისი საიდენტიფიკაციო ნომრისა და წლის მინიშნებით.
  > ადგილი იმ გამოცემისა, რომელშიც მოძიებულია მითითებული დოკუმენტი.
  > გამოცემის დასახელება, რომელშიც მოძიებული იქნა მითითებული დოკუმენტი.
 4. 4 ტექსტში, გამოყენებული წყარო, უნდა მიენიშნოს შემდეგნაირად:
  ციტატის ბოლოს, ფრჩხილებში, იწერება დასახელებული წყაროს რიგითი ნომერი თანდართული ნუსხის მიხედვით და გამოიყოფა მძიმით. შემდეგ კი მიეთითება გვერდები, საიდანაც აღებულია ციტატა ან თეზისი.
 5. 5 დაცვის პროცესში (პრეზენტაცია) ავტორს შეუძლია საილუსტრაციო მასალის გამოყენება.
 6. 6 რეფერატი უნდა აკმაყოფილებდეს უნივერსიტეტში დადგენილ ზოგად ფორმალურ მოთხოვნებს:
  რეფერატის მოცულობა არ უნდა იყოს A4 ზომის,
  ტექსტის შრიფტი - ”ცად უსხ”,
  ზომა 12, სათაურების და ქვესათაურების ზომა – 14-16,
  სტრიქონებს შორის მანძილი - 1,5 (გვერდის ველები ყველა მხრიდან 2 სმ).
  აბზაცები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა თითო სტრიქონის გამოტოვებით, ამასთან, ყველა სტრიქონის დაშორება მარცხენა ველიდან თანაბარი უნდა იყოს.
 7. 7 ნაშრომის სტრუქტურაში შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი კომპონენტები:
  > თავფურცელი - ნაშრომის პირველი გვერდი.
  > შესავალი - ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა აისახოს დამუშავებული თემის აქტუალობის დასაბუთება, დასმული ამოცანა (ამოცანები);
  > გამოყენებული მეთოდები;
  > ტექსტის ძირითადი ნაწილი - შეიძლება დაიწყოს თავებად და პარაგრაფად;
  > დასკვნა - უნდა ასახავდეს ნაშრომის შედეგებს;
  > ბიბლიოგრაფია - წარმოდგენილ უნდა იქნეს ნაშრომის ბოლოს ანბანური თანმიმდევრობით. ჯერ გამოცემები ქართულ ენაზე, ხოლო შემდეგ - უცხოურ ენებზე.