ფინანსები და ეკონომიკა

ბიზნესი

როგორ დავიწყოთ მაღაზიის ბიზნესი

ავტორი: საბა მდივნიშვილი

მცირე ბიზნესის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია ადგილის შერჩევა. მაღაზიის ადგილის შერჩევის კრიტერიუმებად უნდა მიიჩნიოთ: მაღაზიის შეთავსებადობა და ზონირება. მცირე ბიზნესისათვის ადგილის შერჩევა განვიხილოთ საცალო სავაჭრო ობიექტის
(მაღაზიის) მაგალითზე.

 

საფეხურები

 1. 1 მაღაზიის ადგილის შერჩევისას უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი სამი ფაქტორი:

  1) შეარჩიოთ ქალაქი, სოფელი, სადაც თქვენ გინდათ ბიზნესის დაწყება.

  2) მოცემული ქალაქის (სოფლის) ფარგლებში კონკრეტული რაიონის ან
  კონკრეტული ადგილმდებარეობის შერჩევა.

  3)შერჩეულ კონკრეტულ რაიონში ან კონკრეტულ ადგილმდებარეობის
  ფარგლებში კონკრეტული ადგილის დადგენა.
 2. 2 თუ სხვა ქალაქში (ან სოფელში) აპირებთ ბიზნესის დაწყებას მოგიხდებათ
  გაითვალისწინოთ:


  - ამ ქალაქის (სოფლის) სავაჭრო რაიონის სიდიდე (ბაზრის მოცულობა);
  - მოსახლეობის რაოდენობა და მისი ზრდის ტენდენციები;
  - მოსახლეობის მყიდველობითი უნარი და ამ უნარის განაწილება;
  - საცალო-სავაჭრო პოტენციალი ვაჭრობის სხვადასხვა სფეროში;
  - კონკურენტთა რაოდენობა, ანუ თქვენი პროდუქციის ანალოგიური ან მისი
  შემცვლელი პროდუქციის გამყიდველთა რაოდენობა, მათ მიერ პროდუქციის
  გაყიდვების სიდიდე და ინტენსივობა;
  - კონკურენტთა რაოდენობის ზრდა;
 3. 3 მოცემული ქალაქის (სოფლის) ფარგლებში კონკრეტული ადგილმდებარეობის
  შერჩევისას შეაფასეთ შემდეგი ფაქტორები:


  - ცალკეული მაღაზიის უნარი – მიიზიდოს მყიდველის ყურადღება;
  - კონკურენტუნარიანი მაღაზიების რაოდენობა და ხარისხობრივი არე;
  - მაღაზიამდე იოლად მისასვლელი გზების არსებობა;
  - შერჩეული ადგილმდებარეობის რაიონში მისი შესაძლო ეკონომიკურად
  აქტიურობის ზრდა;
 4. 4 შერჩეულ კონკრეტულ რაიონში ან კონკრეტულ ადგილმდებარეობის ფარგლებში
  კონკრეტული ადგილის დადგენისას გაითვალისწინეთ:


  - ადგილმდებარეობის მახლობლად სატრანსპორტო მოძრაობის საკმარისობა და
  პოტენციალი;
  - ადგილმდებარეობას აქვს თუ არა უნარი – მიიქციოს გზად მოძრავ მგზავრთა
  ნაკადის ყურადღება;
  - ახლომდებარე მაღაზიებში არის თუ არა ურთიერთშემცვლელი ან
  ურთიერთდამატებითი პროდუქტები;
  - საკმარისია თუ არა ავტომობილთა სადგომების ფართობი;
  - შერჩეული ადგილის ღირებულება;
 5. 5 გასაყიდი საქონლის სახეები. მაღაზიის ადგილმდებარეობის შერჩევაზე გავლენას
  ახდენს მყიდველთა შეხედულებები, მათი სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფა. ისინი
  იყოფიან სამ ძირითად კატეგორიად:


  - ყოველდღიური მოხმარების საქონლის მყიდველები;
  - ძვირადღირებული საქონლის მყიდველები;
  - ფუფუნების (პრესტიჟული) საქონლის მყიდველები.
 6. 6 საცალო სავაჭრო ობიექტისათვის ადგილმდებარეობის შერჩევაზე კიდევ სხვა უამრავი ფაქტორი მოქმედებს. გაანალიზეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი კითხვები და გაეცით პასუხი.

  - რა ფართობი გესაჭიროებათ საცალოდ ვაჭრობისათვის, ოფისისათვის,
  საწყობისათვის ან სამუშაო კაბინეტისათვის (ოთახისათვის)?

  - არის თუ არა საავტომობილო სადგომი ხელმისაწვდომი და საკმარისად დიდი?

  - მოითხოვს თუ არა თქვენი საქმიანობა სპეციალურ (განსაკუთრებულ) ან სხვა
  გაყვანილობებს?

  - იქნება თუ არა სარეკლამო ხარჯები უფრო მეტი, შედარებით მოშორებული
  ადგილმდებარეობის არჩევის შემთხვევაში?

  - ემსახურება თუ არა რაიონს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი?

  - შეუძლია თუ არა რაიონს უზრუნველგყოთ მუშახელით?

  - იმყოფება თუ არა შესაფერის დონეზე სახანძრო დაცვა და პოლიცია?

  - რამე პრობლემას ხომ არ წარმოადგენს სამედიცინო და კომუნალური
  მომსახურება?

  - საკმარისად არის თუ არა განთავსებული რაიონი, რათა მიიზიდოს მყიდველთა
  ყურადღება საღამოთი და ამასთან უზრუნველყოს მათი უსაფრთხოება?

  - არსებობს თუ არა მყიდველისათვის კეთილმოწყობილი ტუალეტი?

  - მდებარეობს თუ არა მაღაზია მომხმარებლისათვის მოსახერხებელ ადგილზე?

  - გააჩნია თუ არა მაღაზიას თავშესაფარი მომხმარებლისათვის ცუდი ამინდის
  დროს?

  - ძალიან ძვირი ხომ არ დაგიჯდებათ დამნაშავისაგან დაზღვევა?

  - ხომ არ აპირებთ ისეთი მომსახურების გაწევას, როგორიცაა ნაყიდი საქონლის
  ადგილზე მიტანა?

  - ძალიან არის თუ არა დამოკიდებული სავაჭრო რაიონი სეზონურ ბიზნესზე?

  - მოსახერხებელია თუ არა თქვენი საცხოვრებელი ადგილისა და თქვენი სავაჭრო
  ობიექტის ურთიერთგანლაგება?

  - ცხოვრობენ თუ არა ახლომახლო თქვენი პოტენციური მყიდველები?