კანონი და სამართალი

თქვენი უფლებები

როგორ გაიცემა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია

როგორ გაიცემა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია

ავტორი: ირაკლი კვერნაძე

2011 წლის განვლილ 6 თვეში (იანვარი-ივნისი) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ლიცენზიის გაცემის მიზნით 21 აუქციონი გაიმართა, ოცდაერთივე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით. აუქციონებზე გამოტანილთაგან 18 ობიექტი – მიწისქვეშა წყლებია (მტკნარი, დაბალი მინერალობის წყალი, მინერალური, გეოთერმული), 98 ობიექტი კი - მყარი წიაღისეული (მადნეული, არამადნეული, სათბობი, სამშენებლო მასალები და სამთოქიმიური ნედლეული). ჯამში ექვსი თვის განმავლობაში 116 ლიცენზია გაიცა, ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულმა შემოსავლებმა კი 15 488 152.5 ლარი შეადგინა. ბუნებრივი რესურსებით (გარდა ნავთობისა და გაზის რესურსების) სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით.

 

საფეხურები

 1. 1 აუქციონის გამოცხადების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს
  1) განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს მონაცემებს მოსაპოვებელი რესურსის სახეობის, ოდენობის, ადგილმდებარეობისა და ლიცენზიის მოქმედების ვადის შესახებ.
  2) სალიცენზიო ობიექტის X და Y კოორდინატები.
  3) კერძო სამართლის იურიდიულმა პირმა და ინდივიდუალურმა მეწარმემ - სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერი, ფიზიკურმა პირმა- იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი, კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლები.
  4) განცხადებით გათვალისწინებული ტერიტორიის კერძო საკუთრებაში არსებობის შემთხვევაში - კერძო საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და მესაკუთრის თანხმობა ლიცენზიის გაცემის თაობაზე.
 2. 2 აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარადგინოს
  1) განცხადება.
  2) კერძო სამართლის იურიდიულმა პირმა და ინდივიდუალურმა მეწარმემ სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერები, ფიზიკურმა პირმა - იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი, კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლი, ხოლო საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლები.
  3) სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
  4) ბეს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

გაფრთხილებები

 • დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ:
 • სსიპ - ბუნებრივი რესურსების სააგენტო
 • საქართველო, 0114 თბილისი, გულუას ქ. №6
 • ტელ:(+995 32) 272 72 87 ; (+995 32)235 78 28
 • ვებ-გვერდი: www.menr.gov.ge
 • ელ-ფოსტა: mail@menr.gov.ge